کارپه
 
 
طراحی وب/کامپیوترموبایلدانلود/نرم افزار،موزیک،Gameیادداشت ها ومتفرقه فلسفه .طنز و خاطراتی از زندگی
 
 
  بالا